Problematyka

okładka i str. 9, zdj. 1 (proszę wymazać szyldy)

Problematyka konferencji jest wieloaspektowa, ale koncentruje się głównie wokół następujących tematów:

  1. Samorząd terytorialny w procesie zmian społeczności lokalnych.
  2. Społeczności lokalne jako miejsca spotkań i współpracy: twórczość i innowacyjność podmiotów społeczności lokalnych.
  3. Codzienność polityki oświatowej w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk.
  4. Pedagogika i antropologia miejsca.
  5.  Miejsce grup defaworyzowanych w społeczności lokalnej – między realnymi potrzebami, a możliwościami ich zaspokajania.
  6. Polityka lokalna – wybrane przykłady (edukacja – rynek pracy – rozwój społeczno-gospodarczy).
  7. Społeczności lokalne w perspektywie wyzwań współczesności.

 

Celem kolejnej konferencji jest usystematyzowanie polityk lokalnych (strategii i społecznościowych działań w sferze publicznej) w zakresie integracji społecznej, wzmacniania solidarności i lokalnego obywatelstwa oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym. W konsekwencji chcemy, aby perspektywa społeczno–kulturowa analiz teoretycznych i empirycznych społeczności lokalnych była obecna we współczesnych dyskursach nad samorządnością i polityką prowadzoną wobec środowisk lokalnych.