Wskazówki redakcyjne

WYDAWNICTWO UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO


 1. Gotowy tekst powinien zostać przesłany na adres mailowy j.walczak@ujw.pl
 2. Objętość maksymalna tekstu: 40 tys. znaków ze spacjami. Za znak typograficzny uważa się każdą literę, cyfrę, znak przestankowy i odstęp między słowami.
 3. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
 • program Word,
 • format A4, marginesy: lewy – 2 cm, prawy – 3,5 cm, górny i dolny – po ok. 2,5 cm,
 • czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5,
 • należy unikać wyróżnień w tekście,
 • strony maszynopisu należy ponumerować.
 1. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać:
 • przypisy na dole strony;

Budowa przypisu: inicjał, nazwisko, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, strona.

Przykłady:

Nowosielski, Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie, Atut, Wrocław 2001, s. 22.

Kowalska, Przetargi, [w:], S. Nowosielski (red.), Przedsiębiorstwa państwowe, Atut, Wrocław 2007, s. 34-40.

Kowalska, Nasze finanse, „Gazeta Wyborcza”, 14.10.2010.

Kowalska, Nasze finanse, http://elka5.fm//content/view/36802/189/, stan z dn. 10.10.11.

 • wstęp i zakończenie (w przypadku dłuższych tekstów),
 • streszczenie oraz tytuł tekstu w języku polskim i angielskim (max. 600 zn. każde),
 • na początku tekstu imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy autora oraz instytucję, którą reprezentuje;
 • słowa kluczowe w języku polski i angielskim.
 • kontakt do autora: e-mail, nr tel. kontaktowego, nazwa uczelni, wydział – do udostępnienia przy artykule.
 • nota o autorze: 600 zn.

Wprowadzenie śródtytułów pozostaje w gestii autora.

Zbiorczy wykaz literatury należy zamieścić na końcu artykułu.

Zdjęcia, tabele, rysunki

 1. Zdjęcia i grafiki powinny być wklejone w tekście oraz należy je przesłać do wydawnictwa dodatkowo, osobno w plikach jpg w wysokiej rozdzielczości. Podpisy do zdjęć powinny być napisane czcionką Times New Roman, 10 pkt.
 2. Zdjęcia, tabele i rysunki powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.
 3. Przy każdym zdjęciu, cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie na podstawie”.
 4. Tabele podpisujemy na górze (przed tabelą), natomiast rysunki i zdjęcia na dole (pod).
 5. Zdjęcia, tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej, tzn. w kolumnie o wymiarach (po sformatowaniu) 13 x 19 cm.
 6. Rysunek powinien być przygotowany na białym tle.
 7. Poszczególne elementy rysunku muszą być wykonane w odcieniach szarości takich, aby zawarty w nich tekst był czytelny.
 8. Tekst na rysunku powinien być pisany czcionką Times New Roman 9 pkt, odstęp pojedynczy.
 9. Rysunki powinny być przygotowane w Corelu, Wordzie lub Excelu (z dołączonymi danymi) w formie gotowej do druku z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej.
 10. Rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane.
 11. W wykresach z Excela przy dużej liczbie danych zamiast kolorów należy używać wypełnienia czytelnego w druku czarno-białym.