Wymagania redakcyjne

Wskazówki redakcyjne „Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Technicznych”

dot. tekstów do publikacji, nadesłanych na konferencję „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”, 13-14 czerwca 2019 r.

 

 1. Wydawnictwo przyjmuje 1 wydruk komputerowy wraz z płytą CD z wersją elektroniczną publikacji.
 2. Tekst zapisany na nośniku musi być identyczny z wydrukiem komputerowym.

Alternatywnie gotowy tekst można przesłać drogą mailową na adres j.walczak@ujw.pl

 1. Objętość do 10 stron (z przypisami). Za znak typograficzny uważa się każdą literę, cyfrę, znak przestankowy i odstęp między słowami.
 2. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
 • program Word,
 • format A4, marginesy: lewy – 2 cm, prawy – 3,5 cm, górny i dolny – po ok. 2,5 cm,
 • czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5,
 • należy unikać wyróżnień w tekście,
 • strony maszynopisu należy ponumerować.
 1. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać:

 

 • przypisy śródtekstowe, harwardzkie
 • wstęp i zakończenie (w przypadku dłuższych tekstów),
 • słowa kluczowe, tytuł tekstu oraz streszczenie w języku polskim i angielskim (do 600 zn. każde),
 • na początku tekstu imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy autora oraz instytucję, którą reprezentuje, telefon kontaktowy, adres kontaktowy, które autor uważa za stosowne do ew. publikacji.
 • bibliografia / literatura.

Wprowadzenie śródtytułów pozostaje w gestii autora.

Zdjęcia, tabele, rysunki

 1. Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości (powyżej 3 megapikseli) powinny być wklejone w tekście,
  w miejscu wskazanym przez autora. Podpisy do zdjęć powinny być napisane czcionką Times New Roman, 10 pkt.
 2. Zdjęcia, tabele i rysunki powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania

się na nie. Zdjęcia (jpg) powinny być przesłane dodatkowo w osobnych, opisanych plikach.

 1. Przy każdym zdjęciu, cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „Opracowanie na podstawie”.
 2. Tabele podpisujemy na górze (przed tabelą), natomiast rysunki i zdjęcia na dole (pod).
 3. Zdjęcia, tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej, tzn. w kolumnie o wymiarach (po sformatowaniu) 13 x 19 cm.
 4. Rysunek powinien być przygotowany na białym tle.
 5. Poszczególne elementy rysunku muszą być wykonane w odcieniach szarości takich, aby

zawarty w nich tekst był czytelny.

 1. Tekst na rysunku powinien być pisany czcionką Times New Roman 9 pkt, odstęp pojedynczy.
 2. Rysunki powinny być przygotowane w Corelu, Wordzie lub Excelu (z dołączonymi

danymi) w formie gotowej do druku z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej.

 1. Rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane.
 2. W wykresach z Excela przy dużej liczbie danych zamiast kolorów należy używać wypełnienia czytelnego w druku czarno-białym.

Dodaj komentarz